Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. (INCONVENTUS) lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, jn.:
1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych. 
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych. 
3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach. 
4. Newslettery i alerty. 
5. Prenumerata czasopism.
6. Usługi Strefy Premium, Rankingi i raporty, Licencja na przedruki.
7. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu ogłoszeń.
8. Dane przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
9. Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami.
10. Informacje o przysługujących prawach.
11. Instrukcja usuwania danych osobowych.
1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych
a.   Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
b.   Administratorem danych jest INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzamy w celach:
                   i.         umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
                   ii.         monitorowania nadużyć,
                   iii.         informowania o treściach i usługach InConventus Group Sp. z o.o. lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
                    iv.         udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
                    v.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                    vi.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usłu`g dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.     Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g.    Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
2. Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych 
a.   Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia. 
Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania gospodarstwa rolnego, związków z branżą meblową/łazienkową, posiadania tytułu architekta lub posiadania uprawnień lekarskich i numeru prawa wykonywania zawodu. 
W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę, tj. Facebook, Google lub LinkedIn.
W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o. 
Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzamy w celach:
                       i.         umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
                     ii.         weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
                   iii.         informowania o treściach i usługach InConventus Group Sp. z o.o. lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
                    iv.         prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
                      v.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                    vi.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. 
W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, za pomocą dostępnych funkcjonalności lub pisząc na info@inconventus.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
f.     Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g.    Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach
a.   Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło), informacja o zaszczepieniu przeciwko COVID-19/statusie ozdrowieńca po przebyciu COVID-19/negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19. W przypadku niektórych usług także wizerunek.
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o .
Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzane będą w celach:
                       i.         rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o,
                     ii.         weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
                   iii.         ustalenia puli dostępnych pakietów stacjonarnych dla uczestników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,
                    iv.         weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w evencie w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,
                      v.         dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
                    vi.         pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
                  vii.         umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa),
               viii.         marketingu usług i komunikowania się przez InConventus Group Sp. z o.o z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
                    ix.         udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych; (dane z formularza akredytacji dla mediów nie będą udostępniane partnerom i sponsorom eventu w ww. celach oraz nie będą udostępniane organizatorom eventu w celach marketingowych),
                      x.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                    xi.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz ppkt. vi.)
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach innych InConventus Group Sp. z o.o. lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.     Podstawą przetwarzania danych dot. zdrowia (informacja o zaszczepieniu) w celu ustalenia puli dostępnych pakietów stacjonarnych jest wyraźna dobrowolna zgoda uczestnika eventu. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
g.    Podstawą przetwarzania danych dot. zdrowia w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w evencie (cel z lit. c ppkt. iv.) jest wyraźna dobrowolna zgoda uczestnika eventu, okazującego potwierdzenie spełnienia ww. warunków w momencie wejścia na event. Potwierdzenie spełnienia tych warunków, niezależnie od formy jego okazania (np. Unijny Certyfikat Covid) nie jest przechowywane przez Administratora.
h.   Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
i.     Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów
a.   Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o.
Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzane będą w celach:
                    i.         przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
                    ii.         marketingu usług i komunikowania się przez InConventus Group Sp. z o.o z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
                   iii.         dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
                    iv.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                     v.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów informacyjnych InConventus Group Sp. z o.o., zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.     Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g.    Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Dane przetwarzane w związku z prenumeratą czasopism
a.   Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres. 
W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta. 
Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o .
Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzane będą w celach:
                       i.         realizacji i rozliczenia zamówienia; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
                     ii.         marketingu usług i komunikowania się przez InConventus Group Sp. z o.o z korzystających z usługi,
                   iii.         dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
                    iv.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                      v.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędności do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług InConventus Group Sp. z o.o., zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.     Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
g.    Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.
6. Dane przetwarzane w związku z usługami Strefa Premium/Raporty i rankingi/Licencja na przedruki
a.   Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres, NIP. 
W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta. 
Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o .
Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzane będą w celach:
                       i.         realizacji i rozliczenia zamówienia;
                     ii.         umożliwienia wygodnego korzystania z usług, w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań przy korzystaniu z różnych usług),
                   iii.         weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć, weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
                    iv.         marketingu usług i komunikowania się przez InConventus Group Sp. z o.o z korzystających z usługi,
                      v.         dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
                    vi.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                  vii.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i oraz vi.) oraz niezbędność do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług InConventus Group Sp. z o.o., zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.     Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
g.    Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.
7. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu ogłoszeń 
a.   Dane: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj) W przypadku usługi dodawania ogłoszeń wymagane będzie uprzednie założenie konta – w zakresie danych podawanych przy rejestracji stosuje się odpowiednio informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o .
c.    Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
d.   Dane przetwarzane będą w celach:
                       i.         publikowania ogłoszenia w serwisie;
                     ii.         umożliwienia kontaktu z ogłoszeniodawcą;
                   iii.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;
                    iv.         dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników
                      v.         obsługi reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.
e.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (w zakresie celów z ppkt. a., b. i e.) oraz do wypełnienia ww. celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów administratorów.
f.     Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów InConventus Group Sp. z o.o., w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
g.    Poprzez dodanie ogłoszenia, użytkownik decyduje się na udostępnienie swoich danych w serwisie w celu kontaktu w sprawie ogłoszenia. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
h.   Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Dane przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
a.   Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o . Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzane będą w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 przebywała na terenie wydarzenia organizowanego przez Administratora –– poprzez:
                       i.         prowadzenie listy osób przebywających na terenie wydarzenia;
                     ii.         udostępnienia danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na potrzeby ułatwienia dochodzenia epidemiologicznego;
                   iii.         umożliwienia kontaktu telefonicznego, sms lub e-mail z osobami przebywającymi na terenie wydarzenia po jego zakończeniu.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą polegających na ochronie zdrowia i życia tych osób;
e.   Administrator może udostępnić dane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
f.     Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, tj. przez dwóch tygodnie od dnia wydarzenia, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami
a.   Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy
b.   Administratorem danych jest: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez InConventus Group Sp. z o.o .
Dane kontaktowe administratora: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    Dane przetwarzane będą w celach:
                       i.         zawarcia umowy;
                     ii.         wszelkich czynności zmierzających do efektywnego wykonywania zawartej umowy;
                   iii.         komunikacji z reprezentantami/osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy;
                    iv.         udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventów oraz podwykonawcom w celu umożliwienia im komunikacji z kontrahentem w celu wykonywania zawartej umowy, dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych,
                      v.         prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
                    vi.         obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.   Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.   Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonym warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług InConventus Group Sp. z o.o..
f.     Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu, podwykonawcom zawartych umów; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
g.    Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
     i.         prawo żądania dostępu do danych,
   ii.         prawo żądania sprostowania danych;
 iii.         prawo żądania usunięcia danych,
  iv.         prawo żądania przeniesienia danych,
    v.         prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  vi.         prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
vii.         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
viii.         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez zgłoszenie na adres info@inconventus.com) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  ix.         prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem info@inconventus.com.
11. Instrukcja usuwania danych osobowych
a.   Użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Wniosek o usunięcie danych należy wysłać na info@inconventus.com.
Aby przyspieszyć procedurę rozpatrywania wniosku, użytkownik może doprecyzować swoje żądanie, wskazując, że np. chce usunąć konto w danym serwisie, albo nie chce już otrzymywać informacji handlowych. W razie braku jednoznacznego oświadczenia w jakim zakresie dane osobowe mają zostać usunięte, Administrator może skontaktować się z użytkownikiem w celu potwierdzenia, czy wniosek użytkownika jest równoznaczny z żądaniem usunięcia jego konta w serwisie.
Na wniosek jw. Administrator odpowie niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca, a w razie braku możliwości jego spełnienia, Administrator poda tego przyczyny.
Administrator jest zobowiązany usunąć dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


                       i.         dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
                     ii.         użytkownik wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
                   iii.         użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
                    iv.         dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
                      v.         na Administratorze ciąży obowiązek prawny usunięcia danych.
b.   Usunięcie powiązania konta w serwisie z kontem Facebook, Google, LinkedIn
Jeśli użytkownik loguje się do serwisu za pomocą konta w zewnętrznych serwisach jak Facebook, Google, LinkedIn, usunięcie takiego powiązania pomiędzy kontami za pośrednictwem ustawień w tych serwisach zewnętrznych nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Aby usunąć dane przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem konta w serwisie, należy skorzystać z procedury określonej w lit. a. powyżej i wysłać wniosek o usunięcie danych osobowych na info@inconventus.com.

Privacy Policy 
Privacy Policy – information clauses concerning the processing of personal data in relation to the use of websites or their services 
This Privacy Policy contains information concerning the processing of personal data in relation to the use of websites maintained by INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. (INCONVENTUS) or the services they make available, particularly those providedINCONVENTUS GROUP Sp. z o.o.
The Privacy Policy contains all the information required by the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).
The Privacy Policy also outlines some of the terms and conditions for using the websites and the services that they provide.
Information clauses concerning data processing are divided into groups depending on the website or the services used by the Internet user, as follows:
1.    1. Visiting and browsing websites.
2.    2. Creating and maintaining web accounts.
3.    3. Signing up and participating in events.
4.   4. Newsletters and alerts.
5.    5. Magazine subscriptions.
6.   6. Premium Zone services, Rankings and reports, reprinting licence.
7.    7. Data processed according to the use of the classifieds website.
8.   8. Data processed for the purposes of preventing the spread of SARS-CoV-2.
9. Data processed in connection with the performance of contracts concluded with Business Partners.
9.   10. Information about rights.
11. Instructions for erasing personal data.
1. Data processed in relation to the use of websites
a.   Data: IP addresses, cookies, and other similar data about user activity and devices.
b.   The data are controlled by INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the publisher of websites and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by companies belonging to the InConventus Group Sp. z o.o. 
Contact details: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data are processed in order to:
                       i.         ensure comfortable website use,
                     ii.         monitor violations,
                   iii.         inform about content and services provided by companies belonging to the InConventus Group Sp. z o.o or the controller’s partners, a full list of whom can be found here,
                    iv.         provide advertising space, conduct marketing campaigns, customize ads and adapt content to user interests,
                      v.         conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
                    vi.         manage refunds and secure claims.
d.   The data are processed in order to achieve the above-mentioned goals, which follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
e.   The legitimate interests of the controller include the need to continually raise quality, increase availability and the number of people who visit the websites or use their services, including free of charge, as well as to improve the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
f.     The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
g.    The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.
2. Data processed in relation to creating and maintaining web accounts 
a.   Data: first and last names, name of company/institution/organization/editorial office/university, position/student, landline number, mobile number, city, postal code, voivodeship, street, country, login data (e-mail and password). For some services, also a photograph. Using certain services targeted at specific industries or specializations requires setting up a user account, which may entail the processing of additional data, such as information about agricultural farm ownership, connections to the furniture/bathroom industry, possession of the title of architect or doctor and professional licence number.
Whenever users sign in to their account via another platform that verifies and authenticates their identity, we also receive data from the entity providing the service, i.e. Facebook, Google, or LinkedIn.
If services provided through the account require the handling of data other than those processed in relation to the account as such, the processing shall also be subject to terms and conditions specified in the sections of this Privacy Policy that concern the service in question.
b.   The data are controlled by: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the publisher of websites and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by InConventus Group Sp. z o.o. event organizer and provider of other services available through the websites.
Contact details of the controller: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data are processed in order to:
                       i.         ensure the comfortable use of websites and their services, especially via a single platform (without the need for separate login data and repeated data recording for different services),
                     ii.         verify user identity to monitor violations or verify eligibility to access certain content or services,
                   iii.         inform about content and services delivered by companies belonging to the InConventus Group Sp. z o.o or the controller’s partners, a list of whom can be found here,
                    iv.         conduct marketing campaigns, customize ads and tailor content to user specialization, industry or interests,
                      v.         conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
                    vi.         manage refunds and secure claims.
d.   The data are processed in order to achieve the above-mentioned goals, which follow from the legitimate interests of the controller or third parties. 
In the case of some services, data or processing types, users shall be requested to give a separate consent. In such cases, the data shall be processed based on the consent of the person they concern. The consent may be withdrawn at any time, using the available functionalities or by writing to e-mail: info@inconventus.com. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
e.   The legitimate interests of the controller include the need to continually raise quality, increase availability and the number of people who visit the websites or use their services, including free of charge, to improve the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences, and to ensure a single web platform with access to many services.
f.     The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
g.    The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.
3. Data processed in relation to event registration and participation 
a.   Data: first and last names, e-mail address, name of company/institution/organization/editorial office/university, position/student, country, postal code, city, voivodeship, landline number, mobile number, login data (e-mail and password)), confirmation of vaccination against COVID-19/confirmation of a status of a COVID-19 convalescent/negative result of a test for COVID-19. For some services, also an image.
b.   The data are controlled by: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the publisher of websites and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by InConventus Group Sp. z o.o., event organizer and provider of other services available through the websites.
Contact details of the controller: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data are processed in order to:
                       i.         register users for events and set up individual user accounts in the registration system, which will allow users to modify their data and access other services provided by companies belonging to the InConventus Group Sp. z o.o,
                     ii.         verify user identity at the entrance to venues, as well as to print and issue a special ID card,
                   iii.         determine the amount of available stationary packages for participants in consideration of applicable laws in connection with the prevention of SARS-CoV-2 virus infection,
                    iv.         verify the fulfillment of the conditions of participation in the event in relation to the prevention of SARS-CoV-2 virus infection,
                      v.         additionally verify user identity at the entrance to venues or restricted access zones (Premium Zone/VIP Zone, etc.),
                    vi.         assist in accommodation booking and payment,
                  vii.         allow users to organize meetings between registered event participants through a dedicated mobile messenger (available as an additional service),
               viii.         advertise services and allow InConventus Group Sp. z o.o companies to communicate with the user through written or electronic correspondence or via telecommunication devices (phones, texting),
                    ix.         disclose the data to event organizers, partners and sponsors to enable them to communicate with the user or advertise their services through written or electronic correspondence or via telecommunication devices (e.g. phones, texting); the data of such entities shall be published and updated on an ongoing basis on dedicated event pages or in information materials; (data from the accreditation form for the media will not be made available to partners and sponsors of the event for the above-mentioned purposes and will not be made available to the event organizers for marketing purposes),
                      x.         conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
                    xi.         manage refunds and secure claims.
d.   The data are processed in order to achieve the above-mentioned goals, which follow from the legitimate interests of the controller or third parties, as well as to fulfil the contract or take action requested by the user before the contract is signed (objective mentioned in c.iv and c.ix.)
e.   The legitimate interests include the need to continually raise quality, increase event availability and turnout, allow participants to communicate with one another, provide sponsors and partners with participant data, ensure free access to the event to a broad public, provide information about services delivered by other companies belonging to the InConventus Group Sp. z o.o or their partners and sponsors, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
f.     The explicit voluntary consent of the event participant constitutes the basis for the processing of health data (information of vaccination) to determine the amount of available stationary packages is The participant has the right to withdraw consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
g.    The explicit voluntary consent of the participant of the event, showing confirmation of fulfillment of the aforementioned conditions upon entering the event, constitutes the basis for the processing of data concerning health for the purpose of verifying fulfillment of the conditions for participation in the event (the purpose stipulated in 3(c)(iv)). Confirmation of meeting these conditions, regardless of the form of its presentation (e.g. EU Digital Covid Certificate) is not stored by the Data Controller.
h.   The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to event organizers, partners and sponsors; lists of such entities shall be published and updated on an ongoing basis on dedicated event pages or in information materials.
i.     The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.
4. Data processed in relation to newsletter and/or alert subscriptions
a.   Data: only the e-mail address may be processed in relation to newsletter subscriptions (if the user does not submit other data).
In the case of alert services, users shall be required to set up an account and provide additional data to certify their eligibility to access content targeted at specific industries or specializations; in such cases, the terms and conditions of data processing in relation to creating and maintaining an account, as outlined in point 2 of this Privacy Policy, shall also apply.
b.   The data are controlled by: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the publisher of websites and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by InConventus Group Sp. z o.o., event organizer and provider of other services available through the websites.
Contact details of the controller: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data are processed in order to:
                       i.         send requested newsletters and/or alerts; verify eligibility to access certain content or services,
                     ii.         advertise services and allow InConventus Group Sp. z o.o companies to communicate with the users ordering newsletter and/or alert subscriptions,
                   iii.         customize ads and tailor content to user interests,
                    iv.         conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
                      v.         manage refunds and secure claims.
a.   The data are processed in order to fulfil the contract or take action requested by the user before the signing of the contract (objective outlined in c.i. and c.v.), as well as to accomplish the above-mentioned goals that follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
b.   The legitimate interests include the need to raise quality, improve the availability and attractiveness of newsletters, alerts, and other information services provided by the InConventus Group Sp. z o.o, increase the number of subscriptions, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
c.    The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
d.   The controller shall store the data only for a time necessary to secure the aforementioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.
5. Data processing in relation to magazine subscriptions
a.   Data: e-mail address, password, first name, last name, name of company/institution/organization/editorial office/university, position/student, address. 
If the subscription of this service is ordered online, users shall be required to set up an account and provide additional data to certify their eligibility to access content targeted at specific industries or specializations; in such cases, the terms and conditions of data processing in relation to creating and maintaining an account, as outlined in point 2 of this Privacy Policy, shall also apply.
We may receive additional data from payment operators (e.g. data concerning payment status).
b.   The data are controlled by: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the publisher of websites and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by InConventus Group Sp. z o.o., event organizer and provider of other services available through the websites.
Contact details of the controller: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data are processed in order to:
                       i.         deliver the order and carry out the payment; verify eligibility to access specific content or services,
                     ii.         advertise services and allow InConventus Group Sp. z o.o companies to communicate with the users ordering the service,
                   iii.         customize ads and tailor content to user interests,
                    iv.         conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
                      v.         manage refunds and secure claims.
d.   The data are processed in order to fulfil the contract or take action requested by the user before the signing of the contract (objective outlined in c.i. and c.v.), as well as to accomplish the above-mentioned goals that follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
e.   The legitimate interests include the need to continually raise quality, improve the availability and attractiveness of the service and other websites and services provided by the InConventus Group Sp. z o.o, increase the number of subscriptions, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
f.     The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide distribution, shipment, advertising space sales or sales support services.
g.    The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, and no longer than until an objection is filed against their processing. In the case of objectives specified in c.i and c.v, until the expiry of the statute of limitation for the relevant claim.
6. Data processing in relation to Premium Zone services/Rankings and Reports/Reprinting License 
a.   Data: e-mail address, password, first name, last name, name of the company/institution/organization/editorial office/university, position/student, address, NIP (tax identification number).
If the service is ordered online, users shall be required to set up an account and provide additional data to certify their eligibility to access content targeted at specific industries or specializations; in such cases, the terms and conditions of data processing in relation to creating and maintaining an account, as outlined in point 2 of this Privacy Policy, shall also apply.
We may receive additional data from payment operators (e.g. data concerning payment status).
b.   The data are controlled by: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the publisher of websites and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by InConventus Group Sp. z o.o., event organizer and provider of other services available through the websites.
Contact details of the controller: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data are processed in order to:
                       i.         deliver the order and carry out the payment;
                     ii.         ensure the comfortable use of services, especially via a single platform (without the need for separate login data and repeated data recording for different services),
                   iii.         verify user identity to monitor violations or verify eligibility to access certain content or services,
                    iv.         advertise services and allow InConventus Group Sp. z o.o companies to communicate with the users of the service,
                      v.         customize ads and tailor content to user interests,
                    vi.         conduct statistics and perform quality and efficiency measurements,
                  vii.         manage refunds and secure claims.
d.   The data are processed in order to fulfil the contract or take action requested by the user before the signing of the contract (objective outlined in c.i. and c.vi.), as well as to accomplish the above-mentioned goals that follow from the legitimate interests of the controller or third parties.
e.   The legitimate interests include the need to continually raise quality, improve the availability and attractiveness of the service and other websites and services provided by the InConventus Group Sp. z o.o, increase the number of subscriptions, and boost the attractiveness of advertising space for advertisers and their audiences.
f.     The controller may disclose the data to other parties only when requested to do so by legally authorized entities or where such disclosure is necessary to secure the aforementioned objectives, e.g. to entities that provide hosting and IT services, advertising space sales or sales support on our websites.
g.    The controller shall store the data only for such time as is necessary to secure the aforementioned goals, and no longer than until an objection is filed against their processing. In the case of objectives specified in c.i and c.v, until the expiry of the statute of limitation for the relevant claim.
7. Data processed according to the use of the classifieds website
a.   Data: e-mail address, name and surname, company name, telephone number, address (street, building number, zip code, city, country) Prior account creation will be required in the case of the ad insertion service – the information about data processing concerning the creation and possession of an account indicated in point 2 of this Privacy Policy is applied for the data provided in the registration process.
b.   The data are controlled by INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. in its capacity as the web publisher and the manager of IT systems that maintain them and support other services provided by InConventus Group Sp. z o.o., event organizer and provider of other services available through the websites.
c.    Joint contact details of the data controllers: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com
d.   The data are processed for:
                       i.         publishing the advertisement on the website;
                     ii.         enable contact with the advertiser;
                   iii.         keeping statistics, measuring quality and effectiveness;
                    iv.         tailoring content and ads to users’ interests
                      v.         handling complaints and securing claims.
e.   The basis for data processing is the necessity to perform the contract (within the scope of the objectives of subpoints a., b. and e.) and to fulfil the above-mentioned purposes resulting from the legitimate interests of controllers.
f.     The legitimate interests consist on the constant improvement of quality, increasing the accessibility and number of people visiting websites or using services available through InConventus Group Sp. z o.o websites, including the users using the websites free of charge increasing the attractiveness of advertising space for both advertisers and ad audience, ensuring users a single internet platform with access to many services.
g.    By adding an advertisement, the user decides to share his data on the website to contact him regarding the advertisement. The controller may disclose the data to other recipients only at the request of entities authorized to do so by law or when it is necessary to implement the above. purposes, e.g. to entities providing hosting, IT services or sales or support for the sale of advertising space on our websites.
h.   The controller shall store the data only for such time as is necessary to implement the above-mentioned goals, no longer than until an objection is filed against their processing.
8. Data processed for the purposes of preventing the spread of SARS-CoV-2
a.   Data: name and surname, e-mail address, phone number
b.   Data controllers (co-controllers) are: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. as a publisher of websites and manager of IT systems used to support and maintain other services provided by InConventus Group Sp. z o.o companies and Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. as a parent company in InConventus Group Sp. z o.o, press publisher, event organizer and provider of other services available through these websites. Joint contact details of co-controllers: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data shall be processed for the purpose of preventing the spread of SARS-CoV-2 in accordance with the guidelines of the Chief Sanitary Inspector, in the event that a person infected with SARS-CoV-2 was found to have been on the premises of an event organized by the Controller – by means of:
                       i.         keeping a list of people present on the premises;
                     ii.         providing personal data to the Chief Sanitary Inspectorate and emergency services for the purpose of facilitating the epidemiological investigation;
                   iii.         allowing contact by phone, text message or e-mail with persons present on the premises after the event has been concluded.
d.   The basis for the processing of data is the necessity to achieve the above mentioned purposes resulting from the protection of the vital interests of the data subjects, i.e. protection of their life and health;
e.   The controller may share the data with the Chief Sanitary Inspectorate and emergency services.
f.     The controller shall store the data only for the time necessary to fulfil the above mentioned purposes, i.e. for two weeks from the date of the event, but not longer than until the data subject objects to the processing.
9. Data processed in connection with the performance of contracts concluded with Business Partners
a.   Data: first name and surname, email address, name of the company/institution/organisation/editorial office/university, position, country, postcode, city, province, landline phone number, and mobile phone number
b.   The Data Controllers (Joint Controllers) are: INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o. as the publisher of websites and manager of IT systems used to maintain them and to support other services provided by INCONVENTUS GROUP Sp. z o.o., press publisher, event organiser and provider of other services available on the websites in question.
Contact details of the Data Controller: Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków; info@inconventus.com.
c.    The data shall be processed for the purposes of:
                       i.         concluding the contract;
                     ii.         all activities aimed at effective performance of the concluded contract;
                   iii.         communication with representatives / contact persons from the Business Partner’s side for the purpose of performing the contract;
                    iv.         making the data available to event organisers, partners, sponsors and subcontractors in order to enable them to communicate with the Business Partner for the purpose of performing the concluded contract – the data of data recipients as specified above shall be published and updated on relevant event websites or as part of information materials on an ongoing basis;
                      v.         keeping statistics and measuring quality and effectiveness;
                    vi.         handling complaints and securing claims.
d.   The basis for data processing is the necessity of performing the contract or to take action at the request of the Business Partner prior to concluding the contract, as well as the necessity of achieving the aforementioned purposes arising from the legitimate interests of the Data Controller or third parties.
e.   Legitimate interests consist in the conclusion and (in accordance with the agreed terms) effective performance of the contract, as well as in constant improvement of the quality of services provided by InConventus Group Sp. z o.o.
f.     The Data Controller may make the data available to other recipients only at the request of entities authorised to do so by law or when it is necessary for achieving the aforementioned purposes, e.g. to organisers, partners and sponsors of an event, and subcontractors of concluded contracts; lists of such data recipients shall be published and updated on relevant event websites or as part of information materials on an ongoing basis.
g.    The Data Controller shall store the data only for the time necessary to achieve the aforementioned purposes, no longer than up to the moment of objecting to the processing.
10. Information about rights
Users whose personal data are processed have the following rights:
     i.         to request access to their data,
   ii.         to request that their data are corrected,
 iii.         to request that their data are erased,
  iv.         to request that their data are transferred,
    v.         to request that the processing of their data is limited,
  vi.         to not be subject to automated decision-making, including profiling,
vii.         to file an objection to the processing of their data,
viii.         to withdraw consent at any time (e.g. by sending an e-mail to info@inconventus.com) without affecting the legality of the processing performed on the basis of consent before its withdrawal,
  ix.         to file a complaint with respect to data processing with the appropriate supervisory body.
Should you have any queries or comments with regard to data processing on websites or in relation to services that they make available, do not hesitate to contact the data controller at info@inconventus.com.
11. Instructions for erasing personal data
a.   The website User has the right to have the personal data concerning them, which are processed by the Personal Data Controller, erased. A request for erasure of the data should be sent to the following e-mail address: info@inconventus.com.
In order to speed up the procedure of examining the request, the User may clarify their demand, e.g. by indicating that they wish their account on a given website to be deleted, or that they no longer wish to receive commercial information. In the absence of an unequivocal statement as to the scope of personal data to be erased, the Personal Data Controller may contact the User in order to confirm whether the User’s request is tantamount to a request to delete their account on the website.
The Personal Data Controller shall respond to the aforementioned request immediately, at the latest within a month, and should that prove impossible, the Personal Data Controller shall give the reasons therefor.
The Personal Data Controller shall be obliged to erase the personal data if either of the following circumstances occurs:
                       i.         the data are not or no longer necessary for the purposes for which they were collected;
                     ii.         the User has withdrawn their consent on which the processing of their personal data was based and there is no other legal ground for the processing of the data;
                   iii.         the User has objected to the processing of the data and there are no overriding legitimate grounds for the processing or the User has objected to the processing of the data for direct marketing purposes;
                    iv.         the personal data were processed unlawfully;
                      v.         the Personal Data Controller has a legal obligation to erase the data.
b.   Removal of the link between the User’s account on the website and their Facebook, Google and LinkedIn accounts
If a User logs in to the website with their account(s) held on external websites such as Facebook, Google or LinkedIn, the deletion of such a link between the User’s accounts via the settings on those external websites shall not be tantamount to the erasure of the personal data processed by the Personal Data Controller. In order to erase the data processed by the Personal Data Controller in connection with the maintenance of the User’s account held on the website, please use the procedure set out in 10(a) above and send a request for erasure of the User’s personal data to the following e-mail address: info@inconventus.com.