Regulamin serwisu internetowego

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług za pośrednictwem serwisu internetowego (AgriMasterClass.com) prowadzonego przez InConventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, telefon: +48733878444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000658770, NIP 6762520617 (INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.).
1.2. W Serwisie dostępne są następujące usługi:
a. rejestracja na kursy online i webinary organizowane przez INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.;
b. dostęp do transmisji live kursów online i webinarów organizowanych przez INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.;
c. otrzymywanie powiadomień o zaczynających się kursach online /webinarach;
d. dostęp do komunikatora w trakcie transmisji live (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości);
e. dostęp do standardowo zamkniętych zasobów Serwisu AgriMasterClass.com, jak retransmisje kursów online i webinarów organizowanych przez INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O..
1.3. Usługi oferowane w Serwisie AgriMasterClass.com przeznaczone są co do zasady dla profesjonalistów i innych osób zainteresowanych nimi w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku nabycia ich przez konsumentów postanowienia regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem odmiennych regulacji dotyczących umów z konsumentami.
1.4. Warunki nabywania usług za pośrednictwem Serwisu AgriMasterClass.com stosują się do transakcji w zakresie nieuregulowanym w warunkach szczególnych określonych w zamówieniu danych usług.
2. Definicje
2.1. Pojęcia stosowane w regulaminie mają następujące znaczenie:
a. Konto – panel Użytkownika utworzony w ramach Serwisu AgriMasterClass.com z indywidualnym dostępem Użytkownika wspierający rejestrację, identyfikację i komunikację Użytkownika jako nabywcy danych Produktów.
b. Produkty – usługi nabywane za pośrednictwem Serwisu AgriMasterClass.com.
c. AgriMasterClass.com – serwis internetowy stanowiący platformę do komunikacji, zawierania i wykonywania za pośrednictwem sieci Internet (on line) umów w zakresie nabywania Produktów.
d. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. – właściciel serwisu AgriMasterClass.com 
e. Uczestnik – osoba biorąca udział w internetowych kursach online  i webinarach live, w tym także jako gość, prelegent, przedstawiciel prasy, Użytkownik, korzystający z komunikatora.
f. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będąca nabywcą Produktów w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (chyba że w ramach swojego Konta zastrzeże inaczej).
3. Ogólne warunki nabywania i korzystania z Produktów
3.1. Użytkownik może nabywać i korzystać z Produktów dostępnych w Serwisie AgriMasterClass.com po uprzednim:
a. założeniu Konta i rejestracji;
b. zapoznaniu się i akceptacji warunków regulaminu i innych warunków szczególnych dotyczących danego rodzaju Produktu.
3.2. Akceptację warunków Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenia odpowiednego pola podczas zakładania Konta lub zamawiania Produktu lub poprzez kliknięcie odpowiednich pól umożliwiających kontynuowanie procesu zamówienia Produktu po tym jak Użytkownik miał możliwość zapoznać się z tymi warunkami.    
3.3. W przypadku braku akceptacji regulaminu lub warunków szczególnych, Użytkownik nie może nabywać i korzystać z Produktów, nawet jeśli technicznie będzie możliwe ich uzyskanie. Nabycie i korzystanie z Produktów traktowane będzie jako potwierdzenie znajomości i akceptacji Regulaminu i warunków szczególnych dotyczących nabytych lub wykorzystywanych Produktów.  
3.4. Do założenia Konta Użytkownika i rejestracji konieczne jest posiadanie aktywnego konta pocztowego i adresu poczty elektronicznej. Założenie Konta możliwe jest za pośrednictwem Serwisu AgriMasterClass.com (przed nabyciem Produktów) lub w ramach innych serwisów INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.. Konto założone bez pośrednictwa Serwisu AgriMasterClass.com stanowić będzie Konta Użytkownika także w ramach Serwisów INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O..
3.5. Rejestracja i założenie Konta polega na wypełnieniu wyświetlonych na ekranie pól formularza z danymi, w tym adresem e-mail, który będzie loginem Użytkownika, a także hasłem. Pola, które muszą być wypełnione przez wszystkich Użytkowników jako warunkujących możliwość założenia Konta lub nabycia danego Produktu, są oznaczone gwiazdką. Decyzję o wypełnieniu pól nieoznaczonych gwiazdką podejmuje Użytkownik.
3.6. Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło przypisane do swojego Konta. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy tego hasła. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników danych powiązanych z indywidualnym kontem osobom trzecim.
3.7. Zatwierdzenie wypełnionego formularza z danymi Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że podane dane są prawdziwe. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość weryfikacji adresu poczty elektronicznej i innych danych przekazanych w formularzu, w tym poprzez wymóg dodatkowej autoryzacji.
3.8. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z linkiem służącym potwierdzeniu woli założenia Konta. Kliknięcie w link jest wymagane dla pełnej aktywacji Konta. Z chwilą kliknięcia w link zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika drogą elektroniczną. Do czasu kliknięcia w link Konto pozostaje nieaktywne i nie ma możliwości zamówienia z jego wykorzystaniem Produktów z Serwisu AgriMasterClass.com. 
3.9. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta. Jeżeli jednak Użytkownik korzysta z Produktów, do korzystania z których, zgodnie z regulaminem, konieczne jest posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z danych Produktów. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta w przypadku, gdy Użytkownik narusza warunki regulaminu lub nie korzysta z Konta lub Produktów nabytych za jego pośrednictwem przez 5 lat.
4. Zamówienie i nabycie Produktu
4.1. Zamawianie Produktów przebiega w kilku następujących po sobie kolejno etapach: wybór przez Użytkownika Produktu, rejestracja Konta Użytkownika lub logowanie do Konta, wybór metody płatności, dokonanie płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności elektronicznych. Przechodząc do kolejnych etapów Użytkownik akceptuje również warunki regulaminu.
4.2. Użytkownik składając zamówienie, wybiera Produkt klikając przycisk „Zamów”/”Zarejestruj się” z odpowiednia ikoną. W przypadku Produktów płatnych, po skompletowaniu zamówienia, Użytkownik, widząc podsumowanie zamówienia, wybrane Produkty oraz ich łączną cenę, którą będzie zobowiązany zapłacić za Produkty, wybiera przycisk umożliwiający kontynuowanie zamówienia (np. „Zamawiam”/”Dalej”).
4.3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jw. stanowi złożenie INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. oferty nabycia danego Produktu. Po złożeniu zamówienia jw., INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika informację o złożeniu zamówienia, w przypadku Produktów płatnych – z prośbą o potwierdzenie jego złożenia i wybór formy płatności. Następnie, na adres Użytkownika przesyłana jest informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, która stanowi oświadczenie INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z zamówienia, niniejszego regulaminu i warunkach szczególnych dotyczących danego Produktu.
4.4. Dostęp do zamówionych i opłaconych Produktów jest możliwy po zalogowaniu do Konta w Serwisie AgriMasterClass.com.
4.5. Płatności za zamówione Produkty mogą być wykonane za pomocą kanałów wskazanych przez AgriMasterClass.com, w szczególności za pomocą karty płatniczej i przelewów online. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online jest serwis Przelewy24.pl, obsługiwany przez PayPro S.A., opisany na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z wybranego kanału płatności.
4.6. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online Użytkownik może otrzymać niewymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail. W celu otrzymania faktury papierowej należy się skontaktować z działem księgowości INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O..
5. Transmisje live i retransmisje kursów online/webinarów
5.1. Dostęp do transmisji live to usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów Serwisu AgriMasterClass.com takich jak kursy online i webinary w czasie rzeczywistym ich trwania.
5.2. Dostęp do retransmisji to usługa świadczona drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu dostępu do standardowo zamkniętych zasobów Serwisu AgriMasterClass.com takich jak nagrania internetowych kursów online i webinarów.
5.3. Do dostępu do internetowych kursów online /webinarów konieczne jest posiadanie i zalogowanie się do Konta Użytkownika.
5.4. Jeżeli warunki danego zamówienia Produktu nie stanowią inaczej, korzystanie z tego Produktu będzie również uwarunkowane wniesieniem z góry określonej opłaty/wynagrodzenia. Opłata/wynagrodzenie jest należne za cały zamówiony okres niezależnie od tego czy i w jakim zakresie Użytkownik będzie z dostępu do transmisji i retransmisji korzystał.
5.5. Na Produkt typu dostęp do internetowego kursu online /webinaru składa się świadczenie INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. w postaci rezerwacji dostępu/pakietu dostępu (np. Premium, VIP) realizowane od dnia zamówienia Produktu do dnia internetowego kursu online/webinaru oraz możliwość dostępu do transmisji live internetowego kursu online /webinaru. Z tego względu w przypadku nabycia takiego Produktu, przyjmuje się, że ta usługa zrealizowana jest w momencie przyjęcia oferty Użytkownika (informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji). Od tego momentu INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie może oferować danego miejsca lub pakietu innej osobie, tj. wycofać się z rezerwacji Użytkownika na rzecz innej osoby. Nie dotyczy to przypadków, gdy INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. upoważniona będzie do wypowiedzenia umowy z danym Użytkownikiem, np. w przypadku braku zapłaty opłaty/wynagrodzenia w terminie.  
5.6. Na Produkt typu dostęp do internetowego kursu online /webinaru mogą składać się także świadczenia INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. w postaci:
a. wysyłania powiadomień o zaczynających się transmisjach live;
b. umożliwienia dostępu do komunikatora w trakcie transmisji live (możliwości wysyłania i otrzymywania przez Użytkownika wiadomości w czasie rzeczywistym internetowego kursu online /webinaru);
5.7. W przypadku, gdy dostęp do transmisji jest nieodpłatny, w Serwisie AgriMasterClass.com można nabyć specjalne pakiety/statusy dostępu (np. Premium, VIP). Nabycie takich pakietów w Serwisie AgriMasterClass.com wymaga posiadania Konta i zarejestrowania się zgodnie z warunkami danej transmisji. O możliwości bezpłatnego dostępu i/lub możliwości nabycia specjalnych pakietów Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez niego w ramach zakładania Konta.  W przypadku skierowania do Użytkownika informacji o możliwości nabycia specjalnego pakietu, link do zamówienia zostanie wysłany również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.8. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, szczególności w przypadku braku możliwości założenia Konta lub wyczerpaniu limitu dostępów, pakietów lub statusów przewidzianych dla danej transmisji.
5.9. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. zastrzega możliwość ustalenia dodatkowych warunków dotyczących dostępu do transmisji live/retransmisji.
5.10. Rezygnacja z Produktu możliwa jest wyłącznie w wyjątkowych i losowych przypadkach, z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach nie przysługuje Użytkownikowi zwrot wynagrodzenia/opłat poniesionych za Produkt, chyba że INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie poniósł jeszcze żadnych kosztów związanych z organizacją danej transmisji. Użytkownik może przenieść jednak za zgodą INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. prawa i obowiązki wynikające z nabycia takiego Produktu na inną osobę. W takim przypadku wniesione opłaty/wynagrodzenia zostaną zwrócone z chwilą ich zapłaty przez ww. inną osobę.  
5.11. Debaty/webinary w Serwisie mogą być utrwalane fotograficznie, za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być transmitowane w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnictwo czynne, w tym jako gość, w kursach online /webinarach live jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O., sponsorów i partnerów INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej).
5.12. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. przyjmuje, że Uczestnik biorący czynny udział w internetowym kursie online/webinarze live akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika debaty/webinaru. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O., który zobowiązany jest wtedy do niezwłocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej.
5.13. Jeżeli w związku z rejestracją, uczestnictwem w kursach online  internetowych i webinarach, Uczestnik przekaże INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. jakiekolwiek materiały np. biogramy, fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie – INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. oraz sponsorów i partnerów INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. – do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w retransmisjach w ramach Serwisu. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
6. Własność intelektualna
6.1. Wszystkie elementy Serwisu – teksty, zdjęcia, filmy, grafiki itp. – są własnością INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. lub podmiotów współpracujących z INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu bez uzyskania pisemnej zgody INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego jest całkowicie zabronione.
6.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści składających się na Produkty jest INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O..
6.3. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.
6.4. Użytkownik Serwisu korzystający z Produktów nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania udostępnionych treści składających się na Produkty oraz wprowadzania ich obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
b. ingerowania w zawartość treści składających się na Produkty,
c. publikacji, dystrybucji, powielania, udostępniania osobom trzecim treści składających się na Produkty,
d. usuwania oznaczeń wydawcy i właściciela treści składających się na Produkty,
e. usuwania technicznych zabezpieczeń treści składających się na Produkty,
f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania treści składających się na Produkty.
6.5. Zastrzeżenia wskazane w punkcie poprzedzającym odnoszą się do poszczególnych treści składających się na Produkty oraz do Produktów jako całości.
6.6. Użytkownik korzystający z Produktów zobowiązuje się dbać, aby nieuprawnione osoby nie korzystały z nich w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. W przypadku wykrycia podobnych sytuacji INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika będącego nabywcą Produktu z tytułu łamania praw do kopii treści składających się na Produkty lub Produktów jako całości.
7. Zmiana warunków świadczenia Produktów, odpowiedzialność i reklamacje
7.1. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostarczania Produktów, w tym ich czasowego zawieszenia, odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy prowadzonych transmisji w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie danego Produktu lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub danych osobowych Uczestników lub Użytkowników. W powyższych przypadkach INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie odpowiada za szkody wynikające z ww. zmian, w tym za utracone korzyści. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za Produkty, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O..
7.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Produktów i Serwisu AgriMasterClass.com, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W każdym przypadku odpowiedzialność INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. wobec Użytkownika nie może przekroczyć równowartości opłat/wynagrodzenia zapłaconych przez niego za dany Produkt. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. z winy umyślnej, za które INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. odpowiada w pełnej wysokości. 
7.3. INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie Użytkownikom, w miarę możliwości z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem.
7.4. Reklamacje dotyczące braku dostarczenia lub wad Produktów można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@InConventus.com lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego wysłanego na adres: InConventus Group Sp. z o.o., Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
7.5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce Prywatności. Użytkownik informowany jest o warunkach przetwarzania jego danych osobowych także w ramach procedury zakładania Konta i rejestracji.